Search form

Mark 9:37

37“Minyja ana-nga an-mola nula ana-guna ngacha delipa ngardawa ngaypa ngu-welangga, minypa ngaypa jal ngu-nirra nula delipa, an-gata an-gugaliya nipa ngardawa an-mola apula ngaypa. Rrapa minyja ana-nga an-mola apula ngaypa, gun-narda minypa ngaypa ngardapa ngika, wurra nipa nguna-jerrmarrapa burr-guta an-mola atila.”