Search form

Mark 9:42

Ana-nga A-yinmiyan Rrapa Delipa A-lijiwarriyan

(Metiyu 18:6-9; Luk 17:1-2)

42“Wurra ana-guna ngacha delipa minypa marr a-balcharra apula, ana-nga an-nerranga a-yinmiyan rrapa nipa delipa a-lijiwarriyan, wurra jimarn jarra an-gata an-gugaliya mu-ngoyurra abu-bichingarna gu-jandarra wana gu-bapala, lika abi-yerrnyjingarna gu-bachirra. Gu-gurda ngacha minypa nipa mari gu-manggarna marr gu-yinanga wana, wurra gun-gata minypa Wangarr ana-nyala a-bu barra minypa delipa a-warganyja, gun-narda jarra minypa burr-guya gun-nerra gu-ni barra nula an-gata an-gugaliya.