Search form

Mark 9:49

49“Ngardawa Wangarr gun-nerra gun-guyinda gu-yalpa barra arrkula arr-gurdiya gorlk, minypa gun-maywapa ranginy junggay an-guyinda jin-garla jiny-yalpurda nula a-workiya Wangarr, wurra burdak mu-ngoyurra jorlp (salt) mu-gurrmunga a-workiya rrapa jin-molamola jinyu-nenga.