Search form

Mark 9:50

50“Minyjiya. Jorlp mun-molamola. Wurra minyja jorlp mu-ngukurdanyjiya rrapa mun-nerra mu-ni, gala ny-yinmiya ny-jarlapa, barrwa mun-bachirra mu-ni. Wurra ana-goyburrpa nyiburr-yirda barra minypa jin-maywapa jin-gata jin-garla gipa jorlp mbi-gurrmurra; nyiburr-molamola buburr-ni rrapa minypa magaya bubi-nega ana-gorrburrwa buburr-workiya.”