Search form

Mark 9:9

9Lika gatiya waypa mu-mirk wenga aburr-bupiyana gurda aburr-bamuna, Jesus burr-guya a-wena burrwa aburr-bamuna, minypa geka gubi-nana birripa gala barra gubu-ngurrja burrwa aburr-werranga wurra nuwurra waypa barra nipiya An-walkurpa An-gugaliya a-juwa rrapa barrwa a-molamiya.