Search form

Metiyu 1:17

17Ganapiya, wurra gun-gata Aybriyam a-ninya, rrapa gu-gata wenga Daybit a-ninya, aburr-jaranga aburr-goma aburr-negiyana murna aburr-wuchichiyana aburr-bona, minypa 14. Rrapa gun-gata Daybit a-ninya, rrapa gu-gata wenga Babalan aburr-bona, mola aburr-jaranga aburr-goma aburr-negiyana murna aburr-wuchichiyana aburr-bona, minypa 14. Rrapa gun-gata Babalan aburr-bona, rrapa gu-gata wenga Christ a-ninya, mola aburr-jaranga aburr-goma aburr-negiyana murna aburr-wuchichiyana aburr-bona, minypa 14. Gu-guyinarda ngacha.