Search form

Metiyu 1:2

2Minypa Aybriyam nipa a-bokamurra Ayjek (Isaac), rrapa Ayjek nipa a-bokamurra Jeykap (Jacob), rrapa Jeykap nipa burr-bokamurra Juda (Judah) rrapa aburr-yigipa worlapa burra yerrcha,