Search form

Metiyu 1:24

24Ganapiya, lika gun-gatiya Jochap a-garlmuna, lika nipa a-yinagata minypa Wangarr an-nika waykin an-guyinda an-mujaruk an-gata a-wena nula; nipa Jochap jiny-menga jin-nigipa gochila jin-gurra,