Search form

Metiyu 1:6

6rrapa Jechi nipa a-bokamurra Daybit an-gata nipa bunggawa a-ni.

Rrapa Daybit nipa a-bokamurra Jolaman (Solomon), jin-gata mu-ngoyurra Yuráya (Uriah) jin-nika jinyu-ni nipa a-menga nula.