Search form

Metiyu 10:10

10Gala barra nyibu-borrwa gun-gata minypa gu-baykarda nyiburr-boy barra. Gala barra burlupurr nyiburr-birringgiya rrapa nyibu-barrba gun-nga. Gala barra nyibu-ga mola mun-nerranga mun-gumirrka rrapa mola gun-nerranga nyiburr-barrngumiya nyiburr-workiya rrepara nyiburr-jirra, rrapa minypa gun-gugarlakarlaja gun-jong. Ngardawa an-mujama an-guyinda wurra gama gorlk barra abu-wu aburr-workiya mun-nga mun-gata nipa jal a-nirra.