Search form

Metiyu 10:17

17Gu-galiya yerrcha buburr-jarlapiya burrwa. Ngardawa aburr-werranga aburr-gata aburr-bachirramiya barra ana-gorrburrwa, nyirrbi-rrima barra, nyirrbu-ga barra, nyirrbu-barnja barra Ju yerrcha ganychila (councillor) birripa aburr-yinmiya barra aburr-wengga. Rrapa gata gu-bala gu-jirra gu-boya Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya, birripa nyirrbu-jurrburaykujama barra ana-goyburrpa.