Search form

Metiyu 10:18

18Ngardawa ana-goyburrpa nyiburr-ngaypa jawina, birripa barrwa nyirrbi-rrima barra, nyirrbu-ga barra, nyirrbu-barnja gapman an-guyinda a-yinmiya barra a-wengga an-mumurna an-guyinda burr-guta. Wurra jarra ana-goyburrpa barra ngaypa ngunabu-ngurrja barra burrwa aburr-gata bunggawa yerrcha. Gu-gurda ngacha minypa bunggawa an-guyinda rrapa mola Jentayl yerrcha aburr-galiya barra gun-guna gun-molamola janguny.