Search form

Metiyu 10:24

24“An-gugaliya ana-nga an-gata marn․gi a-nirra a-bamburda, nipa gala a-yinmiya a-beyba an-nigipa marn․gi a-nenga a-workiya. Rrapa an-mujama an-guyinda nipa gala a-yinmiya a-beyba an-nigipa bunggawa.