Search form

Metiyu 10:26

Ana-nga Barra Arr-gurkuja Nula

(Luk 12:2-7)

26“Wurra ana-goyburrpa gala barra nyiburr-gurkuja burrwa gu-galiya yerrcha. Wurra gun-nga gun-gata gu-yilkakiya gu-yurra, burraya gu-garlma barra yarlanga gu-yu. Rrapa gun-nga gun-jaranga yongun gu-yurra, burraya aburr-jaranga marn․gi aburr-ni barra gun-gata.