Search form

Metiyu 10:27

27Gun-guniya ana-munya gu-nirra gun-nga gun-guna ngaypa ngu-weya ana-gorrburrwa ngu-nirra, nuwurra waypa rrengarrenga gu-ni, ana-goyburrpa barra nyibu-ngurrja burrwa wurra gama gorlk. Minypa gun-nga ana-goyburrpa nyiburr-galiyarra ngaypa yongun ngu-weya ana-gorrburrwa ngu-nirra, nuwurra jurdach ana-goyburrpa barra nyiburr-jabarrcha nyiburr-ji rrawa.