Search form

Metiyu 10:39

39Ana-nga an-gata gala nguna-burdima, jimarna barra wanngu a-negiya, an-gata an-gugaliya jarra gun-nyagara gu-ni barra. Wurra ana-nga minyja aburr-werranga abu-bu, a-juwa minypa nipa an-ngaypa, an-gata an-gugaliya nipa jarra wanngu a-nipa barra a-workiya.