Search form

Metiyu 10:41

41Ana-nga an-gata ana-gonyja nula Wangarr an-nika an-mujaruk ngunyuna an-guyinda ngardawa gun-narda gu-borrwurra nula, an-gata an-gugaliya burraya Wangarr a-wu barra gun-molamola gun-nigipa gun-maywapa minypa an-gata an-nigipa an-mujaruk ngunyuna an-guyinda gu-ma barra. Rrapa ana-nga an-gata ana-gonyja nula an-gugaliya jechinuwa a-nirra a-workiya ngardawa gun-narda gu-borrwurra nula, an-gata an-gugaliya burraya Wangarr a-wu barra gun-molamola gun-nigipa gun-maywapa minypa an-gata an-jechinuwa gu-ma barra.