Search form

Metiyu 10:5

Jesus Gu-jarlapuna A-wena — Burr-jerrma Barra

(Mark 6:7-13; Luk 9:1-6)

5Aburr-gurdiya wupa Jesus burr-yika 12 gu-galiya yerrcha nipa burr-jerrmarra. Minypa nipa gu-jarlapuna a-wena burrwa, “Gala barra nyiburr-boy gun-gata rrawa Jentayl (Gentile) aburr-bapurr aburr-nirra o Jimériya (Samaria) rrawa gu-jirra gu-boya.