Search form

Metiyu 10:7

7Buburr-boy, buburr-wengga burrwa gun-birripa rrawa gu-jirra gu-boya, buburr-yinda burrwa, ‘Gun-guniya gugu yi-gurrepa gu-jirra gu-boya rum gun-gata waykin wenga.’