Search form

Metiyu 11:1

Jon Bijirri-jerrmarra Gurda Nula Jesus Abirri-jirrapa Abirri-mujaruk

(Luk 7:18-35)

1Ganapiya, lika gun-gatiya waypa Jesus gu-wulebana gun-gata nipa gu-jarlapuna a-wena burrwa aburr-yigipa jawina, lika gu-bawuna a-bona gun-gata rrawa. Lika ay-bamuna, gatiya rrawa gu-jirra gu-boya nipa marn․gi burr-negarra a-bona janguny, rrapa gelama gelama burr-barra a-ni.