Search form

Metiyu 11:11

11Buburr-galiya apula gun-guna gun-burral: Gun-nardiya rrawa an-gugaliya a-ni a-workiyana, wurra an-gata gala ana-nga wana minypa Jon. Wurra wuriya. Wurra an-gata ana-nga gu-rrimanga apula janguny gun-guna ngaypa ngu-weya ana-gorrburrwa ngu-workiya, an-gata an-gugaliya marrban nipa an-nelangga an-delipa, wurra nipa jarra marr a-yinaga an-delipa, Jon nipa an-delipa.