Search form

Metiyu 11:12

12Jon mu-namangarta aa gun-guniya burr-guta, aburr-werranga gala jal aburr-ni gun-gata waykin wenga rum. Rrapa aburr-bachirra aburr-guyinda aburr-garlmiya aburr-workiya, jimarn barra burrbu-gaypa Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha gun-gata minypa nipa burr-ganyjarr jama a-jirra burrwa a-nirra.