Search form

Metiyu 11:13

13Ngardawa janguny gun-gata minypa wola gun-guwarr birripa gubu-ngurrjinga aburr-workiyana Wangarr gun-nika, rrapa joborr gun-gata minypa Wangarr a-wuna arrburrwa Mojich (Moses), gu-gata ngacha burr-gurdagurdarrana gu-yu wurra gama gorlk minypa an-gugaliya a-yinmiya barra Wangarr ana-murna a-ni. Gu-yinagata gu-workiyana, aa nuwurra Jon a-bena.