Search form

Metiyu 11:2

2Rrapa Jon an-gata bama an-gugurraga gatiya wupa nipa brichina (prisoner) a-ni, nipa waypa a-galiyana minypa Christ a-yinmiyana jama a-ji a-workiyana, lika nipa bijirri-jerrmarra nula abirri-yigipa jawina abirri-mujaruk.