Search form

Metiyu 11:20

Rrawa Gun-gata Gala Gun-nerra Gubu-bawujingarna

(Luk 10:13-15)

20Lika Jesus a-garlmuna, burr-jonga aburr-werranga gu-galiya yerrcha aburr-gata, ngardawa birripa gala gun-nerra gubu-bawujingarna marrban gun-birripa rrawa nipa burr-barlmarrk jama a-ji a-workiyana.