Search form

Metiyu 11:29

29Buburr-malcha apula ngaypa jama ngu-jirra, rrapa marn․gi buburr-nipa ngaypa nyanma. Gu-gurdiya ngacha minypa ana-goyburrpa nyiburr-ngurrnga nyiburr-nyilja barra. Ngardawa ngaypa ngu-ngurrnga ngu-dor, rrapa gala wana ngu-negiya ngu-workiya;