Search form

Metiyu 11:7

7Ganapiya, lika gun-gatiya waypa Jon bijirri-yika jawina burrbu-bawuna abirri-bona, Jesus a-garlmunapa Jon a-ngurrjinga a-ni burrwa wurra gama gorlk aburr-gata. A-yinanga burrwa, “Minypa ana-goyburrpa nyiburr-bona nula nyiburr-workiyana Jon gata gu-werrapa nipa a-ni, an-nga nula nyiburr-bona nula, ya? Wurra ana-goyburrpa jal nyiburr-ni jimarna barra nyibi-na an-gugaliya a-barrjejignga a-workiya minypa mun-maywapa gorrngunya gu-barlmarrk mu-jalanggakaja gu-workiya, ya?