Search form

Metiyu 12:1

Jarradi (Saturday) Nula

(Mark 2:23-28; Luk 6:1-5)

1Gun-gatiya lika Jarradi (Saturday) gu-ni, lika Jesus rrapa aburr-yigipa jawina marlgaway gu-jirrapa gatiya aburr-bamuna aburr-ni balaja mun-murra mu-jinyjarrapa minypa borichel, wurra mun-nerranga. Rrapa minypa Jesus burr-yika jawina aburr-werrmiyana balaja nula, lika mipila mu-jirra mun-gata mun-gubay birripa mbi-muluwurra, lika mbi-barra aburr-bamuna.