Search form

Metiyu 12:10

10Rrapa an-ngardapa an-gugaliya an-gata nipa murna a-jirra an-nerra. Rrapa gatiya aburr-werranga gu-galiya yerrcha aburr-ni, birripa jal aburr-ni mari gubu-garra barra nula Jesus. Gun-narda nula birripa lika aburr-garlmuna, abu-wengganana, “A-lay, gun-ngayburrpa joborr gu-yinmiya gu-yurra? Minyja Jarradi gu-nirra gu-workiya, gun-mola arrburrwa an-gugaliya ngubi-rrima barra a-molamiya, ya?” aburr-yinagata aburr-wena.