Search form

Metiyu 12:13

13Lika Jesus a-wena nula an-gata murna an-nerra, “Jerrjangardawiya ny-jata ny-yerra murna ny-jirra!” Lika nipa an-gugaliya a-jerrjangardawiyana murna a-jirra an-nerra, lika a-molamiyana gugu minypa an-gata an-nerranga murna a-jirra an-mola.