Search form

Metiyu 12:15

Wangarr An-nika An-gata An-mujama Nipa A-jerrjerrjiyana Nula

15Wurra gun-gata Jesus gu-nana burrwa minypa birripa jal aburr-ni abu-bu barra, lika gun-gata rrawa nipa gu-bawuna, lika a-bona. Rrapa aburr-jaranga wurra gama gorlk abu-jurrjurrmurra aburr-bamuna. Rrapa aburr-yorrpunapa nipa bin-dimarra, aburr-molamiyana, rrapa gala ana-nga a-ngukiyarna.