Search form

Metiyu 12:17

17Jesus a-yinagata jama a-ji, ngardawa Wangarr mu-ngoyurra a-wena minypa an-gata Aycháya (Isaiah) gu-ngurrjinga Wangarr gun-nika, a-yinanga: