Search form

Metiyu 12:19

19Nipa gala barra ngarndarrk ngarndarrk aburr-negiya rrapa a-jabarrcha a-ji;

gala barra wana a-negiya a-ni rrawa gu-jirra gu-boya,

wurra gun-nyagara.