Search form

Metiyu 12:20

20Aburr-gata minypa gun-derta gubu-barripuna, nipa a-gunggaja barra burrwa,

rrapa aburr-gata minypa gun-delipa marr aburr-balcharra aburr-nirra, nipa gala barra burr-dalaja rraka aburr-juwa.

Ngika.

Wurra nipa mu-nguy jama a-ji barra a-bamba, gu-mungba barra

minypa rrawa gun-jechinuwa gu-ni barra.