Search form

Metiyu 12:22

Walkwalk Gun-nika Ganyjarr Ngardapa — Jesus Gun-nika Ngardapa

(Mark 3:20-30; Luk 11:14-23)

22Rrapa abu-ganyja gurda nula Jesus an-ngardapa an-gugaliya nipa an-gapula rrapa an-ngarlngarta; gala a-yinmiyarna a-weyarna a-workiyarna, wurra minypa nipa walkwalk a-rrimarra. Lika Jesus a-rrimarra an-gata, lika warrika nipa a-wena rrapa mun-barra a-ganana.