Search form

Metiyu 12:24

24Wurra gun-narda birripa Berachi yerrcha aburr-galiyana, lika birripa wupa ngardapa aburr-wena, “Gun-narda ngika, a-la. Jarra wana an-babalapa walkwalk an-gata Biyíljabap (Beelzebub) nipiya nyanma ana-wuna ganyjarr, an-guna a-yerrnyjinga a-workiya walkwalk an-guyinda,” aburr-yinagata aburr-wena.