Search form

Metiyu 12:25

25Wurra Jesus gu-nana burrwa gun-gata birripa gubu-borrwurra, lika nipa a-wena burrwa, a-yinanga, “Gun-nga gun-gata rrawa wana, waygaji gun-delipa, minyja aburr-ngorrkorndiya rrapa aburr-bacha gu-gapa gu-guta, gun-narda minypa gun-gata rrawa gu-rrumiya barra gugu, gu-werrapa gu-ji barra. Rrapa aburr-nga aburr-gata aburr-yawyawga aburr-marmanyja aburr-barra, minyja birripa aburr-ngorrkorndiya, gun-narda minypa aburr-gata aburr-bapurr aburr-wulebiya barra.