Search form

Metiyu 12:26

26Rrapa an-gata walkwalk Jeytan (Satan) nipa a-yinagatiya. Minypa aburr-yigipa nipa burr-ganyja a-workiya minyja birripa aburr-ngorrkorndiyana rrapa aburr-bacha gu-gapa gu-guta, gun-narda minypa nipa walkwalk gala a-yinmiya mu-nguy a-ji.