Search form

Metiyu 12:29

29“Minyja bubu-borrwa meyali minypa gun-guna: Wana an-babalapa an-guyinda an-gugaliya gala ana-nga a-yinmiya gu-rruma gun-nigipa rrawa rrapa mun-ngumurda mu-ma nula, wurra minyja mu-ngoyurra a-bicha an-gata wana an-babalapa, gu-gatiya wenga lika mun-ngumurda mu-ma nula.