Search form

Metiyu 12:3

3Wurra Jesus a-yinanga burrwa, “Ana-goyburrpa gala mu-jurra nyibi-nacharna nyiburr-workiyarna, ya, minypa gun-gata janguny Daybit (David) gun-nika? Jarra ana-goyburrpa nyibi-nacha nyiburr-workiya, wurra gala meyali nyibu-borrwa. Minypa gun-gata wola Daybit rrapa aburr-yigipa gu-galiya yerrcha aburr-werrmiyana,