Search form

Metiyu 12:30

30“Ana-nga an-gata minyja gala an-mola apula, an-gata an-gugaliya nipa an-bachirra apula. Rrapa minyja ana-nga an-gata gala nguna-jurrjurrma rraka wugupa nyirrbu-ma nyirri-boy nuluwa Wangarr aburr-yigipa gu-galiya yerrcha, an-gata an-gugaliya nipa jarra minypa ganday burr-nenga ay-bamburda.