Search form

Metiyu 12:31

31Ganapiya, wurra bubu-borrwa gun-guna: Wangarr nipa baywarra gu-nega barra burrwa gu-galiya yerrcha minypa gun-jaranga gun-nerra gun-guyinda birripa mu-ngoyurra jama aburr-ji rrapa gun-bachirra aburr-wena; wurra minyja ana-nga a-wengga rrapa an-nerra a-nega Mern An-mawunga, gu-gurda ngacha gun-nerra Wangarr gala a-yinmiya baywarra gu-nega nula an-gugaliya.