Search form

Metiyu 12:32

32Minyja ana-nga a-wengga rrapa an-nerra a-nega an-guna An-walkurpa An-gugaliya, gun-narda Wangarr baywarra gu-nega barra nula; wurra ana-nga a-wengga rrapa an-nerra a-nega Mern An-mawunga, an-gata an-gugaliya nipa Wangarr ana-nyala gala a-yinmiya baywarra gu-nega nula, minypa gun-guniya rrapa jurdach guna-bamburda burr-guta.