Search form

Metiyu 12:34

34Jarra ana-goyburrpa nyiburr-gurda minypa an-gata jarn․gich an-guyinda, ngarla! Minypa ana-goyburrpa gala nyiburr-yinmiya gun-molamola nyiburr-wengga; wurra nyiburr-werra. Ngardawa an-gugaliya gun-nga minypa wuparnana nipa an-ngurrnga gu-borrwuja a-workiya, gu-gata ngacha minypa nipa ngana a-jirra a-weya a-workiya.