Search form

Metiyu 12:35

35Minypa an-gugaliya burr-jalkakaja a-workiya gu-galiya yerrcha minypa nipa an-ngurrnga gu-borrwuja a-workiya gun-molamola. Wurra an-gata minypa werra burr-nenga a-workiya, nipa ngardawa an-ngurrnga gu-borrwuja a-workiya gun-nerra.