Search form

Metiyu 12:36

36“Buburr-galiya apula: Nuwurra waypa gu-balmapa gu-ji Wangarr barra burr-mari a-wengga, nipa a-wengga barra rrapa gu-galiya yerrcha aburr-ngurrjiya barra minypa birripa aburr-yinmiyana aburr-workiyana gun-nerra aburr-wena.