Search form

Metiyu 12:39

39Wurra Jesus a-yinanga burrwa, “Ana-goyburrpa nyiburr-gurdiya gorlk burr-guya nyiburr-werra! Wangarr gala nyibu-borrwa nyiburr-workiya; jarra gun-guripa gun-guyinda nyibu-borrwuja nyiburr-workiya. Gu-gurda ngacha minypa ana-goyburrpa nyiburr-wena apula ganyjarr nula. Wurra Wangarr gala barra ganyjarr nyirr-gurdagurdarra ana-goyburrpa, wurpa lika gun-maywapa minypa gun-gata nipa jama a-ji nula Jona (Jonah) an-gata an-nigipa an-mujaruk.