Search form

Metiyu 12:40

40Ngardawa minypa Jona a-ni abirri-jirrapa gun-ngardapa ngorrngurra gata wupa jichicha wana an-babalapa ana-gochila, nuwurra lika a-bena, gu-gurdiya ngacha minypa an-guna An-walkurpa An-gugaliya gu-jel wuparnana a-ni barra abirri-jirrapa gun-ngardapa ngorrngurra, nuwurra lika a-garlma barra.