Search form

Metiyu 12:43

Minypa Walkwalk An-guyinda Ana-jeknga Nula Mu-ngoyurra A-bawuna

(Luk 11:24-26)

43“Minyja bubu-borrwa: Walkwalk an-gugaliya a-rrimanga, nipa wolawola ana-beya ana-workiya, lika a-bawuja a-boya, rrapa minypa gu-bugula gu-gorla ay-bamburda, a-wechawecharra ay-yinda barra a-ninya, wurra gala gun-molamola gu-barripa.