Search form

Metiyu 12:44

44Ganapiya, lika ngardapa niya a-weya, a-yinaga a-workiya, ‘Ngaypa ngu-jeka barra gun-ngaypa rrawa.’ Lika ana-jeknga, gu-nacha, minypa nipa a-bawunapa an-gata an-gugaliya gala walkwalk a-rrima, wurra gipa gugu an-molamola.